Pisanii

A. Biserica Sfântul Ioan Piață păstrează în pridvorul deschis, încastrate în zid, două pisanii vechi:

1. Pisania din partea dreaptă datează din anul 1818:

Pisania din 1818

Pisania din 1818

Textul pisaniei (este păstrată ordinea rândurilor din pisanie; asterix-ul reprezintă punctele despărțitoare din text – citit de pr. Ionuț Badea):

† POMK*TITOALOR*ACELOR*VEKI ȘI ACELOR NOI*IO(A)NIKIE IEROM(O)NAH*
MARIA*PRZ*TATIANA MONH*ZINOVIA*MONH*IOSIFU*ARHERU*ALEKSANDRU*ZMARANDA*
MANOLE*ANTIȚA*IANKU*PANDELE*ZOIȚA*IOAN*KONSTANDIN*ELENI*KONSTANDIN*PANAG-
IO*ZMARANDA*ALEKSANDRU*THE(O)DOSIA*DUMITRU*IOAN*LUKSANDRA*IOANMARIA*DUMITRU*
PETKU*DIM(I)TRE*SKARLAT-ELENI*MANOLE*VASILE*ANG(H)EL*ATHANASI(E)*PRODROMSTOIAN*
G(H?)ENA*MANOLE*HȚ:*KATERINA*KONSTANDIN*ANA*DIAMANDI*MARIA*GRIGOR*FRUSINA*
DOBRA-LUKSANDRA*IOAN*ZOIȚA*KATRINA*THEODOR*IO(A?)NIKIE*ELENKO*PANAIT-ZOIȚA*
NEKULAE*LUKSANDRA-G(H)EORG(H)IEV:MARIA*HR(I)S(A)NT*ELENI-IORDAKE*IOANA*RADU*ATHANASIE*NEKO
HRI(S)A(N)TU*ȘTEFAN*TARSIȚA*IOAN*SULTANA*PAVEL*ZOIȚA*DUMITR(I)NA*NIAGU*
IOAN*RADU*ELENI*VĂ(Ț)BAN*ANG(H)ILINA*PETRE*NEKULAE*DUMITRU*THEODORA*G(H)EORG(H)IE*ÎN:MAIUS
ÎN*IOAN*ELENI*PĂUNA*NETKU*DESPA*KONSTANDIN*ELENI*IOAN*ILIE*SAFTA*G(H)EORG(H)IE*ÎN*KATERI
NA*ÎN*PĂUNA*THEODORA*STOIANA*G(H)EORG(H)IE*DIM(I)TRIE*PĂTRAȘKO*BANA*PANAIT*
ELENI*DIMITRIEÎN*EKATERINA*ÎN*ZOIȚA*ÎN*IOAN*THEOHAR*KATRINA*KIRI-
IAK*IVAN*KONSTANDIN*STANKU*LAZARMIHALCEA*MIHAIU*MARI(A?)*VASILE*PA
RASKIVA*RADU*IOAN*ILIE*STAN*MARTHA*MONAH*IOAN*KATERINA*DUMITRU*VAN(I?)*
MARIKA*PAIT*KALICEA*ION*LUXANDRA*HȚ*THEODOR*ELENI*HȚ:PANAIT*ZANFIRA*
STOIAN*IOANA*ATHANASIE*CRĂCIUN*IOAN*NEKOLAI*AGORE*MARIȘ(A?)*IOAN*ANDREI
TONCIU*KATRINA*DUMITRU*NEKOLAE*MARIKA*NEKOLAE*ZMARANDA
IOAN*PETRU*DUMITRU*IOAN*DUMITRU*M(A/I)NA*G(H)EORG(H)I*SOLOM(O)NIMH*IOAN*STEFAN
IOAN*ANASTASIA*KO(N)SI*ANA*G(H)EORG(H)E*MARIA*ÎN*ZANFIRAMH*KUTOTNIAMR:1818:M(A)RT(IE)
(Pomelnicul ctitorilor celor vechi și al celor noi: Ioanichie ieromonahul, Maria prezbitera, Tatiana monahia, Zinovia monahia, Iosif arhiereul…………Zamfira monahia, cu tot neamul lor: 1818: martie. )

2. Pisania din partea stângă datează din anul 1847:

Pisania din 1847

Pisania din 1847

Textul pisaniei (este păstrată ordinea rândurilor din pisanie; semnele de punctuație aparțin autorului pisaniei – citit de pr. Ionuț Badea):

VASILIE     PREOT.SERAFIM(A)MONAHIA.DIMITRIEÎNKINATU:

ACEASTĂ SFÂNTĂ BISERIKĂ SAU REINOIT KU TOATE, ÎMBUNĂTĂȚIRILE,CESĂ

VĂD, ÎNKĂ, LA  ANUL, DE LA HRISTOS 1847, LUNA, LUI AVGOST ÎN ZILELE D: DOMNU

IORDAKE, STAROSTEA DE BOIANGII FIIND, DUMNEALUI, EPITROP, LA ACEASTĂ SFÎN

TĂ BISERIKĂ!AȘEZAT, ÎN, NUMITUL, AN, PĂ VREMEA, OBLĂDUIRII PREAÎNĂL

ȚATULUI DOMN, G(H)EORG(H)E, BIBESCU! ȘI ÎN ANII, ARHIPĂSTORII, PREASFINȚI

TULUI ARHIEPISCOP, D:D: NEOFIT! ÎNSĂ, PRIN KĂLDUROASA EVLAVIE! CE AU

AVUTO KIR IORDAKE, A KĂRIA, VREDNIKĂ DE LAUDĂ A SA STRĂLUCITĂ FAPTĂ

PENTRU SFÂNTUL, LĂKAȘ! KU HRAMUL, SF. SLĂVITULUI, PROOROK, ÎNAI

NTEMERGĂTORUL, ȘI, BOTEZĂTORUL, IOAN!DE KARE, POMENITUL, ÎȘI VA KĂȘTI

GA, DE LA ÎNSUȘ BOTEZĂTORUL PLATA SA! PRE KARE, NU, PUȚIN AU ÎNDEMNAT, ȘI

PE IUBITORII DE H(RISTO)S KÂȚI SĂ VĂD AICI SCRIȘI, DE AU AJUTAT, AKEST SFÂNT LĂKAȘ!

G(H)EORG(H)E:ELENKA:NIKOLAE:KOSTANDIN:NIKOLAE:IOAN:ARISTIȚA:IRAKLIE:ZISU

APOSTOL:GRIGORIE:THEODOR:ZISU IEREI (?):ANTIȚA:IOAN:EKATERINA:ELENA:MARIA:ANA:IOAN:

ELENKA:G(H)EORG(H)E:IOAN:APOSTOL:NIKOLAE:LUKSANDRA:G(H)ORG(H)E:IOAN: G(H)ORG(H)E:IOAN:MARIA:

ANASTASE:MARIA:VASILE:VASMIKI:ANG(H)EL:MARIA:ALEKSE:NIKOLAE:MANOLE:ELISAVETAMO

NAHIA:SAFTA:IOAN:MARIA:IOAN:EKATERINA:IOAN:LAZĂR:AMFILOHIA MONAHIA:PETRE:IOAN:

SAFTA:TINKA:KOSTANDIN:KIRIAKI:DIMITRI:ANA:HRISTEA:IOAN:MARIA:KOSTANDIN:

THEOHARE:KOSTANDIN:ELENA:IOAN:RUSKA:DINU:VASILE:DIMITRI:DOBRA:MINKU:SOFIA:IOAN:

NIKOLAE:NIKOLAE:IOAN:SOFIA:TUDOR:ZMARAGD:SANFIRPREOTU:STEFANPREOTU:IOAN:

THEODORA:HRISTEAPREOTU:MARIA:GRIGORE:DOPU:MARIA:NIKOLAEIEREI:MARIA:ANA:

NIKOLAEIEREI:SALOMIA:DUMITRE:SOFIA:PETRE:IOAN:IO(A)NIKIEMONAH:ADAM:

STEFAN:RADU:ELENA:NIKOLAE:ELENA:DIMITRI:ANG(H)EL:KONSTANDIN:NIKOLAE:

MARIA:SULTANA:IOAN:BIȚA:ALEKU:LEANKA:THEODOSIAMONAHIA:ELENKA:

NIKOLAE:GAVRIL:EKATERINA:HARITON:ANTHULA:PAISIAMONAHIA:

G(H)EORG(H)E:ALEKSANDRINA:THEODORA:DUMITRU:ELENKA:R.

(Vasile preotul, Serafima monahia și Dimitrie au închinat: (este o adăugire târzie a unor ctitori care au vrut neapărat să apară în pisania bisericii – n.n.) Această sfântă biserică s-a reînnoit cu toate îmbunătățirile care se văd, în anul de la Hristos 1847, luna august, în zilele domnului Iordache, Starostele boiangiilor, numit epitrop la acestă biserică în anul menționat mai sus, în vremea oblăduirii Preaînălțatului Domnitor Gheorghe Bibescu și în anii arhipăstoririi Preasfințitului Arhiepiscop Neofit. Prin călduroasa evlavie și strălucita strădanie pe care a avut-o domnul Iordache pentru sfântul locaș cu hramul Sfântului Slăvitului Prooroc, Înaintemergător și Botezătorul Ioan, de la care își va primi răsplata, a îndemnat pe mulți să-i urmeze (în faptă) și anume pe iubitorii de Hristos enumerați aici, care au ajutat acest sfânt lăcaș: Gheorghe, Elenka, Nicolae………..Theodora, Dumitru, Elena.)

B. O a treia „pisanie”, recentă, nedatată, se păstrează în pridvorul închis:

Pisania din pridvorul închis

Pisania din pridvorul închis